Våre etiske retningslinjer skal gi et generelt grunnlag for etisk refleksjon hos yrkesutøver og bedrift.

Faget ortopediteknikk bygger på grunnleggende kunnskap innen medisin, tekniske fag og håndverksfag, for å kunne vurdere behov for, og ev. ta mål til og individuelt tilpasse ortopediske hjelpemidler (ortoser og proteser). Dette forutsetter god innsikt i de sykdomstilstander som er grunnlaget for behovet for hjelpemidler, og et tverrfaglig samarbeid med god kommunikasjon med bruker og annet helsepersonell.

Ortopediingeniøren er underlagt Lov om Helsepersonell, og dette betyr at vi primært skal besørge helsehjelp, ikke nødvendigvis produsere hjelpemidler, selv om dette i praksis er vår hovedoppgave. Hjelpemidlenes overordnede hensikt er å legge til rette for at bruker kan fungerer optimalt i samfunnet, ut ifra brukers forutsetninger. Vi skal vise respekt for brukers og deres pårørendes rettigheter, slik det framkommer av de lover og forskrifter som regulerer vår yrkesutøvelse og vårt fag. Vi skal bidra til videreutvikling av faget gjennom kritisk gjennomgang av egen praksis. Ortopediteknikk skal drive kunnskapsbasert praksis, der vi gjennom dokumentasjon og erfaringsbasert praksis, bruker dette til beste for brukeren.

Siden ortopediingeniøren er underlagt Helsepersonelloven, og våre brukere er omfattet av Pasientrettighetsloven, er det av og til naturlig å omtale våre brukere eller kunder som pasienter. Dette innebærer ikke nødvendigvis at man er syk når man besøker oss, men snarere at man er beskyttet av rettigheter som ligger i lovverket for helsearbeidere og pasienter.

Fagetiske regler

Vi skal:

 • Respektere pasientens medbestemmelse, likeverd og integritet. Dette innbefatter også respekt for pasientens, eller pårørendes egenverd, livssyn og seksuelle legning.
 • Overholde den lovgivning og de forskrifter som til enhver tid regulerer ortopediingeniørens yrkesutøvelse.
 • Utøve yrket etter allment godkjente retningslinjer og yrkesutøvelse, i samsvar med normer og regler fra Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund (OVL), fagnettverket NITO Ortopedi og NAV.
 • Gi nødvendig helsehjelp til de brukere som oppsøker oss, etter de lover og forskrifter som regulerer faget.
 • Dokumentere de tiltak og prosesser som foretas i forbindelse med pasientbehandling, gjennom journalføring.
 • Holde høy kvalitet i yrkesutøvelsen og holde oss oppdatert på nye behandlingsmetoder.
 • Ha pasienten i sentrum.
 • Ta hensyn til pasientens behov, framfor kolleger og samarbeidspartnere.
 • Se pasientens behov ut ifra en helhetlig vurdering, og etterstrebe tverrfaglig samarbeid og uavhengige vurderinger, uavhengig av økonomiske interesser.
 • Kjenne og informere om grensene for egen kompetanse.
 • Gi god informasjon om bruk og stell av hjelpemidlene vi tilpasser og leverer.
 • Ivareta samfunnets ressurser, ved å lojalt følge de til enhver tid gjeldene retningslinjer.
 • Hevde pasientgruppers rettigheter i forhold til de lovgivende og bevilgende myndigheter.
 • Gi saklig og korrekt informasjon om faget.

Personvern

Vi skal utøve taushetsplikten i henhold til lov om helsepersonell og pasientrettighetsloven. Dette gjelder alle ansatte og samarbeidspartnere. Dette betyr blant annet å hindre uvedkommende tilgang på pasientopplysninger som kommer oss i hende, oppbevare personopplysninger på en forsvarlig og forskriftsmessig måte og sikre innsynsrett for brukere av våre tjenester via journalføring. Se også vår personvernerklæring.